Het Ministerie van VWS heeft drie nieuwe subsidieregelingen ‘in de maak’: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’ en een regeling gericht op vernieuwende huisvesting. Deze gaan naar verwachting in per 1 januari 2019 en hiervoor is in totaal 270 miljoen euro beschikbaar.

Deze regeling heeft als doel het gebruik van eHealth toepassingen op te schalen en te borgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ter voorbereiding op de Stimuleringsregeling E-health Thuis heeft een brede consultatie plaatsgevonden afgelopen winter en voorjaar. De input daaruit wordt verwerkt in de regeling. Eind van de zomer wordt de CONCEPT-regeling ‘E-health thuis’ voorgelegd ter consultatie. ActiZ is betrokken in de consultatie, velen van u hebben input geleverd. Informatie over hoe u op de CONCEPT-regeling kan reageren volgt zodra bekend.

‘VIPP Care’

De tweede regeling, ‘VIPP Care’, heeft als doel alle cliënten in de langdurige zorg digitaal toegang te verlenen tot hun medische gegevens. Hierbij wordt het gebruik van Medmij standaarden gestimuleerd en krijgen de cliënten de mogelijkheid de gegevens via PGO in te zien. Voor het opstellen van de regeling wordt samengewerkt met Nictiz. In een veldconsultatie worden bovendien, op initiatief van VWS, de wensen vanuit de sector opgehaald. Deze bijeenkomst vindt nog vóór de zomer plaats.

Wonen en zorg

De derde regeling met de titel ‘Wonen en zorg’ richt zich op het stimuleren van vernieuwende huisvesting. VWS zegt hierover: We denken aan het volgende: Initiatiefnemers, zoals een woningcorporatie, projectontwikkelaar, burgerinitiatief en/of zorgaanbieder, kunnen een plan indienen. Ze moeten daarin toelichten hoe met een nieuw woonzorgarrangement aan de opgave in de gemeente kan worden voldaan. Per initiatief komt een maximumbedrag beschikbaar, dat kan ingezet kan worden voor de aanloopkosten, het betrekken van bewoners, doelgroeponderzoeken de ontwikkeling van het exploitatiemodel. De middelen kunnen niet besteed worden aan ‘de stenen’ van het vastgoed zelf. In de zomer wordt met partijen verder gekeken naar de vormgeving van de regeling, om een maximaal stimulerend effect te bereiken.

Langer Thuis

De regelingen zijn aangekondigd in het Programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Hiervan is voor de 3 nieuwe innovatieregelingen € 270 miljoen geraamd voor de periode 2019-2021. De inzet, doelgroep en verdeling van de middelen worden bij de uitwerking van de regelingen nader vastgesteld.

Pact voor de Ouderenzorg

Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee begin 2018 tientallen partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken. Naar verwachting worden de nieuwe regelingen per 1 januari 2019 opengesteld.

Bron: Actiz